VANEMAKOOLITUSED.EE KOOLITUSVIDEOTE MÜÜGITINGIMUSED

Kehtib alates 31.03.2017

 

 1. Vanemakoolitused.ee kuulub MTÜ-le Hiirekese Mängutuba (edaspidi veebipood) ja müüb koolitusvideote vaatamise võimalust. Kaupleja/veebipoe kontaktid on järgnevad: MTÜ Hiirekese Mängutuba, registrikood 80256340, e-post: info@vanemakoolitused.ee.

 2. Videokoolitus. Müüdava videokoolituse videosisukokkuvõte, pikkus ning koolitaja isik on avaldatud vahetult kauba juures ning ostjal on võimalik nendega tutvuda. Eeldatakse, et ostja on tutvunud ostetava koolituse videosisukokkuvõttega, mida ostja kinnitab enne ostu sooritamist. Samuti tutvub ostja enne ostu sooritamist käesolevate müügitingimustega, mida ostja peab enne ostu sooritamist kinnitama linnukese tegemisega vastavasse lahtrisse.

 3. Veebipood tagab, et koolitusvideo sisu vastab koolitusvideo videosisukokkuvõttele. Koolitusvideo formaat on MP4, kuulamisformaat MP3; ostja tagab, et tal on kohane seadmestik ning veebiühendus koolitusvideote vaatamiseks. Videote allalaadimist ostjale ei toimu.

 4. Hind. Koolitusvideo vaatamise õigust müüakse tükihinna alusel. Veebipoes müüdavate toodete hinnad on märgitud toodete juurde. Koolitusvideo hind ostjale on lõplik, sellele ei lisandu mistahes makse või kulusid. Ostja saab videot vaadata piiramatu arv kordi kuue kuu jooksul. Samas kohaldub hea usu põhimõttest tulenev vaatamiste maksimaalne kordade arv 100. Ostjal on keelatud videot avalikult või avalikkusele esitleda, välja arvatud erikokkuleppel veebipoega.

 5. Ostmine. Koolitusvideo vaatamise õiguse tellimiseks tuleb soovijal teha veebipoe kasutajakonto ning lisada soovitud tooted ostukorvi. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus eurodes, mille saab tasuda pangalingi kaudu. Arveldamine toimub eesti pangalinkide vahendusel ja eurodes. Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest veebipoe arvelduskontole.

 6. Kättetoimetamine. Ostu eest tasunud isikule tagatakse ostetud video vaatamine veebilehel vanemakoolitused.ee, milleks ostjal peab olema isiklik kasutajakonto. Ostetud koolitusvideo vaatamise õigus tagatakse üldjuhul viivitamatult, kuid hilisemalt järgmisel tööpäeval. Kasutajakontole ligipääsu kaotamisel tagatakse ostjale selle taastamine kahe tööpäeva jooksul, milleks ostja peab vastava sooviavalduse edastama e-kirja teel.

 7. Pretensioonid ja taganemisõigus. Kui veebipood ei saa omapoolse vea tõttu ostetud videokoolituse vaatamise õigust lepingus sätestatud tingimustel võimaldada, teavitatakse sellest ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha ostjale viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.

 8. Üldine tarbija 14-päeva taganemisõigus (VÕS § 56 lg 1) ei kohaldu tulenevalt VÕS § 53 lg 4 p 71 alusel kuivõrd tegemist on lepinguga, mille esemeks on sellise digitaalse sisu edastamine, mida ei toimetata kätte füüsilisel andmekandjal. Eelneva kohta annab ostja sõnaselge nõusoleku enne ostu sooritamist lahtrisse linnukese tegemisega. Ostja taganemisõigus lepingust muudel seaduses ettenähtud alustel ei ole piiratud.

 9. Veebipood vastutab ostjale müüdud videokoolituse vaatamisõiguse lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest kogu lepinguperioodil. Veebipoe vastutus piirneb vaatamisõiguse teostamise tehnoloogilise tagamisega ja videokoolituse vastavusega videosisukokkuvõttele.

 10. Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipoe poole, saates avalduse e-posti aadressile info@vanemakoolitused.ee või helistada telefonil: +372 52 70 908. Avalduse esitamisel võib kasutada näidisvormi (kättesaadav: https://www.riigiteataja.ee/akt/103012014001). Kui Veebipoest ostetud videokoolitusel on puudused, mille eest Veebipood vastutab, parandab Veebipood videokoolituse või tagastab ostjale raha ja kõik müügilepinguga kaasnenud tasud. Veebipood vastab ostja esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

 11. Kui ostja ja Veebipood ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta. Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.

 12. Turvalisus. Vanemakoolitused.ee veebipood vastab Andmekaitseinspektsiooni turvalise e-poe juhendile. Vanemakoolitus.ee andmeid ja turvalisust puudutav teave on avaldatud Privaatsussätete dokumendis.

 13. Lõppsätted. Lepingus reguleerimata küsimustes lähtuvad Pooled hea usu ja mõistlikkuse põhimõtetest.

 14. Lepingust tulenevad või sellega seotud vaidlused püüavad Pooled lahendada läbirääkimiste teel. Kui vaidlust ei õnnestu lahendada Poolte läbirääkimiste teel, on Pooltel õigus pöörduda vaidluse lahendamiseks maakohtusse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.